luni, 25 aprilie 2016

Raport

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VRANCEA
GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 18
FOCŞANI-VRANCEA
Str. Popa Şapcă, nr. 4
Nr. 348/ 26.04.2016

           
RAPORT FINAL
PROGRAMUL „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN !”

1.Denumirea unităţii de învăţământ: GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 18 FOCŞANI                                                                    

2. Numărul de activităţi derulate:  5(cinci) activităţi

3.Tipul de activităţi derulate:
*    activiate de educaţie pentru sănătate-întâlnire cu medicul stomatolog , vizită la cabinetul stomatologic;
*    concurs de dans  modern/sportiv;
*    vizită educativă la ... Biserică ,, Sf. Nicolae”, Cinematograful Balada , Mănăstirea Vărzăreşti;
*    vizionare teatru de păpuşi;
*    activitate de educaţie artistico-plastică / practică.

4. Resursele implicate : 21 cadre didactice, 270 preşcolari , 80 părinti.

5.Parteneri implicaţi :
*    Clubul de dans  sportiv  ,,Dance for All” , instructor- antrenor internaţional : Nicu Dirilie;
*    Clubul de dans  modern  ,,Armonia”, instructor- profesor : Necula Violeta;
*    Cabinet stomatologic ,, Pro Ordodontie ‘’–Dr.  Marinescu Radu şi  Marinescu Andrei şi cabinet stomatologic ,,Dent Ca SRL “-Dr. Dochioiu Dorina.
*    Trupa de teatru de păpuşi ,,Magic” Bacău
*    Biserică ,, Sf. Nicolae”;
*    Cinematograful Balada ,;
*    Mănăstirea Vărzăreşti.
6.Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor :
·        Grădiniţa cu P.P. Nr. 18, Focşani;
·        Cabinetul medical ,,Pro Ortodonţia “ şi ,,Dent Ca SRL”;
·        Cinematograful Balada;
·        Mănăstirea Vărzăreşti.

7.Obiectivele urmărite:
      a. Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile  fată de sănătatea sa şi a celor din jur , a unui stil de viată sănătos ;
      b.  Educarea unui comportament civilizat într-o sală de teatru de păpuşi;
      c.  Încurajarea preşcolarilor pentru a exprima opinii şi stări sufleteşti proprii prin mişcare şi pentru motivarea lor, într-o competiţie sportivă;
      d.  Dezvoltarea unor sentimente specifice şi a dorinţei de a practica sportul, pentru sănătate ;
      e. Formarea virtuţiilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios;
      f.  Cunoaşterea unor elemente simple de religie şi cultură religioasă prin activităţi art.plastice şi practice;
     g.  Dezvoltarea capacităţii de a se exprima prin diferite forme de comunicare;
     h. Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune socială;
     i. Valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale elevilor .

8. Modalităţi de evaluare a activităţilor:
*    Fotografii
*    Expoziţie cu lucrările copiilor
*    Album foto
*    Lucrări realizate de copii
*    Impresii ale copiilor
*    Aprecieri colective si individuale

9.Rezultate înregistrate:
·        Formarea deprinderilor de a lucra în echipă;
·        Descoperirea unor aptitudini noi;
·        Relaţionarea armoniasă cu cei din jur;
·        Dezvoltarea abilităţilor practice;
·        Îmbogăţirea orizonturilor culturale;
·        Premii la nivelul fiecărei grupe .
10.ANALIZA SWOT:

a.Puncte tari:
*    Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
*    Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative derivate dintr-o problematică educativă diversă;
*    Rezultate bune ale copiilor la manifestările educative locale, judeţene, regionale şi naţionale;
*    Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate , prin spectacole, concursuri, competiţii  pentru copii;
*     Colaborarea eficientă dintre cadre didactice, copii, elevi şi instituţiile partenere;
*    Abordarea creativă şi interactivă a activităţilor derulate;
*    Desfăşurarea unor activităţi plăcute şi relaxante dar şi instructive.


b. Puncte slabe:
·        Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
·        Lipsa unei sali de spectacol în grădiniţă necesara desfăşurării activităţilor culturale;

c. Oportunităţi:
*    Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa comunităţii;
*    Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional prin perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei;
*    Valorificarea potenţialului creativ al prescolarilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri;
*    Interesul  copiilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;
*    Ieşirea din tiparul curricular.


d. Ameninţări:
·        Absenţa cadrului legislativ care reglementează şi certifică activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
·        Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative;


11.Recomandări, sugestii:
*    Organizarea  unor astfel de concursuri la nivel judeţean;
*    Atragerea de sponsori în organizarea unor astfel de activităţi ;
*    Implicarea reprezentanţilor comunităţii locale;
*    Desfăşurarea acestor  tipuri  de  activităţi într-o sala de spectacol.


      Director,                                                                       Responsabil Comisie  metodică                                                                                                       
Prof. Dima Gigea                                                            Prof. Avram Loredana                                                                                                                                                     Prof. Petrea Nicoleta

                                                                                   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu